Vedtægter

Vedtægter (senest revideret 2007)...

MØLLEHØJ GRUNDEJERFORENING – RAMLØSE

VEDTÆGTER

§ 1.

Stk. 1. Foreningens navn er MØLLEHØJ GRUNDEJERFORENING og dens værneting er Helsinge ret, idet alle sager mod foreningen af et medlem eller af foreningen mod et medlem anlægges ved Helsinge ret.

§ 2.

Stk. 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af matr. nr. 7aa, 7ab, 7ac, 7ad, 7ae, 7af, 7ah, 7ai, 7ak, 7al, 7am, 7an, 7ao, 7ap, 7aq, 7ar, 7as, 7at, 7au, 7av, 7ax, 7ay, 7az, 7aæ, 7aø, 7ba, 7bb, 7bc, 7bd, 7be, 7bf, 7bz, 7ø, 8ae, 8af, 8ag, 8ah, 8ak, 8al, 8am, 8an, 8ao, 8ap, 8aq, 8as, 8at, 8av, 8ax, 8ay, 8az, 8aæ, 8aø, 8ba, 8bb, 8bc, 8bd, 8be, 8bf, 8bg, 8bh, 8bi, 9ø, 9aa, 9ab, 9ac, 9ad, 9ae, 9af, 9ag, 9ah, 9ai, 9ak, 9al, 9am, 9an, 9ao, 9ap, 9aq, 9æ, 64b, 64c, 64d, 64e, 70c, 70d, Ramløse by og sogn.

Der henvises i øvrigt til udstykningsdeklaration tinglyst den 9/12-1966.

Stk. 2. Andre grundejere end ovennævnte kan ved almindelig generalforsamling optages som medlemmer på vilkår, som fastsættes af generalforsamlingen.

§ 3.

Stk. 1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, derunder navnlig vedligeholdelse af og opsparing til veje med tilhørende rabatter og fælles arealer m.v., samt i øvrigt varetagelse af de fællesanliggender, som naturligt påhviler en grundejerforening.

Stk. 2. Foreningen repræsenterer medlemmerne overfor kommunale og øvrige myndigheder i spørgsmål af fælles interesse.

Stk. 3. Parcelejerne er forpligtede til at respektere grundejerforeningens vedtægter, således som disse til enhver tid er lovligt vedtaget af grundejerforeningen og godkendt af kommunen.

Stk. 4. I vedtægten kan optages bestemmelser om parcellernes bebyggelse, udnyttelse og beplantning m.v.. Alt med henblik på at udvikle og beskytte udstykningsområdet som et smukt boligkvarter.

Stk. 5. Sådanne vedtægtsbestemmelser må ikke være i strid med udstykningsdeklarationerne og skal være i overensstemmelse med bygningsreglementet og kommunale vedtægter.

§ 4.

Stk. 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggender og er uanset det fremmødte antal medlemmer altid beslutningsdygtig.

Stk. 2. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Såfremt 3 medlemmer ønsker det, skal afstemningen ske skriftlig.

Stk. 3. Hvert medlem har én stemme for hver parcel vedkommende måtte eje. Ejes en parcel af flere i forening, kan kun én af ejerne afgive stemme. Et medlem kan lade sig repræsentere ved befuldmægtiget.

Stk. 4. Medlemmerne har kun adgang til generalforsamlingen mod anvisning af gyldig kvittering for sidst forfaldne kontingent og eventuel anden ydelse til foreningen.

Stk. 5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:

 

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Indkomne forslag.
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemsbidrag for det løbende regnskabsår
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Valg af revisor og suppleant
Eventuelt.
Stk. 6. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel med skriftlig meddelelse til hvert medlem efter den til kassereren oplyste adresse.

Stk. 7. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen således, at formanden og sekretæren afgår på lige årstal og kassereren på ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til formanden eller kassereren.

Stk. 9. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden og skal være afholdt senest 3 uger efter begæringens fremsættelse. Bestyrelsen har ret til at påføre dagsordenen sådanne punkter som den ønsker behandlet samtidig.

Stk. 10. De af generalforsamlingen trufne bestemmelser indføres i en protokol og et renskrevet referat underskrives af formanden, dirigenten, samt referenten og fremsendes til alle medlemmer af foreningen.

§ 5.

Stk. 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer som vælges af generalforsamlingen, som også vælger 2 suppleanter.

Stk. 2. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens anliggender. Foreningen forpligtes ved underskrifter af formanden/kassereren i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det påkrævet eller når 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelses protokollen oplæses på generalforsamlingen på begæring.

Stk. 5. Bestyrelsen er kontingentfri, men betaler det til enhver tid gældende bidrag til vejfondet. Direkte udgifter refunderes ved foreningens kasse.

§ 6.

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse således, at de kun kan hæves ved check eller girokort, der er underskrevet af kassereren/formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

Stk. 3. Kontingent og eventuelle andre ydelser til foreningen indbetales til kassereren efter dennes anvisning inden den 1 juni for det pågældende kalenderår.

Stk. 4. Har et medlem været i restance i en måned efter sidste rettidige indbetalingsdag vil der blive udsendt erindringsskrivelse. Ved erindringsskrivelsen tillægges et gebyr på 100 kr.. Såfremt indbetaling ikke finder sted inden den af kassereren fastsatte betalingsfrist vil restancen blive indrevet via advokat. Gebyrer i forbindelse af åbning af en incassosag vil blive opkrævet efter foranstående retningslinier uanset restancen efterfølgende bliver indbetalt direkte til foreningen.

Stk. 5. Ved ejerskifte hæfter såvel den tidligere ejer som den nye ejer for eventuelle restancer pr. overtagelsesdagen og den tidligere ejer hæfter tillige solidarisk med den nye ejer, indtil ejerskiftet er anmeldt overfor foreningens kasserer.

Stk. 6. Ved ejerskifte har den tidligere ejer ikke noget krav på foreningen, men er pligtig at oplyse den nye ejer om foreningens vedtægter m.v.

§ 7.

Stk. 1. Kørsel med motorklipper og- sav samt lignende støjende redskaber må kun forekomme i følgende tidsrum:

HVERDAGE (incl. lørdag) indtil kl. 20.00.

SØN- og HELLIDAGE kl. 09.00 – 14.00.

***************************************

Foranstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 3/10-1968 i Ramløse forsamlingshus, med senere ændringer på generalforsamlingerne: 4/8-1970, 26/4-1972, 16/4-1973, 9/4-1979, 29/4-1980, 24/5-1988, 6/4-1992, 22/4-2003 og 12/4-2007.

Godkendt af Helsinge kommune.